Zebranie Wiejskie 1.09.2018

SOŁTYS ZAWIADAMIA, że w dniu 1.09.2018 r. (sobota), o godz. 16:00 (pierwszy termin) odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Więckowicach
ZEBRANIE WIEJSKIE Mieszkańców wsi Więckowice

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej między zebraniami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie Podziału Funduszu Sołeckiego (statutowego i ustawowego) na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji listy zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwał Rady Gminy Zabierzów dotyczących: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i miejsc sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie zebrania.

Adam Wierzbicki
Sołtys Wsi Więckowice
Gmina Zabierzów

/-/

UWAGA:
Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin Zebrania o godz. 16:15.
Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.